ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปัจจุบันนี้การทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญ ธุรกิจองค์กรต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหาร นักลงทุน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหาร ที่เกี่ยวข้อง ต้องเผชิญกับกฎระเบียบข้อบังคับและการดำเนินคดีที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิด การมีกฎ ข้อบังคับที่เข้มงวดนั้นเป็นเรื่องที่ดี หรือบางทีการตัดสินใจจากคณะผู้บริหารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ทางธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท สามารถนำไปสู่การดำเนินคดีที่อาจทำให้คณะผู้บริหารเหล่านั้นต้องรับผิดส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกัน

ประกันกรรมการบริหาร

โดยทางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารนี้ จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมได้ถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้เอาประกันภัยอื่นๆ รวมถึงตัวบริษัทเอง อันเป็นผลมาจากการกระทำโดยมิชอบหรือโดยประมาทเลินเล่อจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คุ้มครองการเรียกร้องของบุคคลภายนอก ซึ่งได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยการทำละเมิดหรือความเสียหาย อาจจะเกิดมาก่อน ระยะเวลาเอาประกันภัย แต่เกิดขึ้น ณ วันที่ หรือ หลังวันที่ตกลงคุ้มครองย้อนหลัง ซึ่งหากมองในมุมของการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ อาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ก็คือ ความรับผิดทางอาชีพการบริหารจัดการเช่นกัน

การคุ้มครองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่ๆ คือ การคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และ การคุ้มครองเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทที่เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองในความเสียหายจากการบริหารงานผิดพลาด (Financial Loss) และ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี (Defense Cost) ผู้ทู้ที่มีสีทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ลูกค้า / คู่แข่งทางการค้า, พนักงานของบริษัท เหล่านั้น

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารย่อมมีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขความคุ้มครอง เช่นเดียวกับประกันภัยประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์นี้ได้ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าเสียหายจากการพิพากษาของศาล และค่าเสียหายอื่นๆ ทีเป็นส่วนเกินจากค่ารับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

ผู้เอาประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเคยเป็น เป็นอยู่ หรือจะเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับ เงินบำนาญ กองทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานบริษัท