รู้จักกับประกันภัยสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

หากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง แล้วต้องทำคนเดียวทุกเรื่อง เป็นการยากที่จะเติบโต เพราะต้องมีทั้งเงินทุน สินค้า และค่าดำเนินการ หากว่ามีพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว จะช่วยทำให้คุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หาบริษัทที่พร้อมออกแบบความคุ้มครองประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ในตลาดประเทศไทยมีบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจองค์กร ร้านค้าต่างๆ รวมถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร ประกันภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งรวมไปถึงประกันภัยสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และอีกหลากหลายประกันธุรกิจที่น่าสนใจ

โดยทางบริษัทประกันภัย จะสนับสนุนกับทางบริษัทหลายด้าน คือ แผนสนับสนุนงานขาย, แผนกลยุทธ์ทางการตลาด, งานบริการลูกค้า, การบริหารจัดการ, ผู้บริหารโครงการ, รวมถึง การวัดผลความสำเร็จของธุรกิจของคุณด้วย

แผนกลยุทธ์ทางการตลาด เรามีความเชื่อว่า แคมเปญการตลาดที่ดีมักเริ่มต้นจากแนวคิด กลยุทธ์ ที่ยอดเยี่ยมเสมอ ด้วยวิธีการสื่อสารถึงผลประโยชน์ของแผนประกันภัยไปยังฐานลูกค้า โดยที่ลูกค้าทุกรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงออกแบบวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับสารที่ตรงกับความต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม เป้าหมายและตัวชี้วัดในทุกๆ กิจกรรมทางการตลาดจะถูกกำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน เพื่อมั่นใจว่า แผนประกันภัยสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน

แผนสนับสนุนงานขาย ทางบริษัทประกันภัยจะให้คำปรึกษาทางด้านประกันภัยที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้าทุกราย เริ่มต้นจากการศึกษารายละเอียดในแต่ละธุรกิจ พร้อมรับฟังความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด และนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาไปวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมประมวลผล เพื่อแนะนำข้อมูลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อลูกค้าของคุณในระยะยาว

งานบริการลูกค้า และ บริหารจัดการ
หากต้องการหาบริษัทประกันภัยทั้งที ต้องหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยพร้อมให้บริการและคำปรึกษาทางด้านประกันภัยแก่ลูกค้าทุกราย ทุกสายที่โทรเข้ามาจะได้รับการบริการจากทีมงานมืออาชีพ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัญหา และสามารถแก้ปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งลดขั้นตอนการบริหารจัดการที่ยุ่งยาก รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงมีผู้บริหารโครงการ กำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับธุรกิจ

ด้านการวัดผลความสำเร็จ แม้การแข่งขันจากคู่แข่งในตลาดจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เรายังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใส รักษามาตรฐานการให้บริการ วิเคราะห์สภาพตลาด พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุ้มค่าและยังผลประโยชน์สูงสุด โดยที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงวิธีการวัดผลความสำเร็จในงานที่ทำตามที่คุณได้คาดหวังไว้ด้วย

สวัสดิการดีีดีกับประกันภัยสวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่ดีเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนจากภายนอกอยากมาร่วมงานกับบริษัทคุณแล้วยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัทด้วย แต่ละบริษัทควรจะมีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมเพิ่มเติมด้วยประกันภัยสวัสดิการพนักงานที่ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายบริษัทให้ได้เลือกทำ ซึ่งนายจ้างสามารถทำให้ลูกจ้างได้ทุกคนเพื่อเป็นการเสริมคุณภาพชีวิตให้ลูกจ้าง  ลดภาระค่าใช้จ่าย  และสร้างหลักประกัน เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวลูกจ้างด้วย

ประกันสวัสดิการพนักงาน

ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน หรือ ประกันภัยกลุ่ม เป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นเจ้าของกรมธรรม์ และมีลูกจ้าง พนักงาน เป็นผู้เอาประกันภัยการออกกรมธรรม์จะออกเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง โดยการทำประกันภัยกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากกรณีพนักงานเข้าออกข้อมูล และเบี้ยประกันก็จะต้องเปลี่ยนไปในแต่ละปี  โดยประกันภัยกลุ่มกำหนดได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น กำหนดตามตำแหน่งงาน, กำหนดตามช่วงเงินเดือนเป็นจำนวนเท่าของเงินเดือน หรือกำหนดตามอายุงาน จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากันทั้งหมดทุกคน  การทำประกันสุขภาพกลุ่มไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน และ ไม่ต้องเขียนใบสมัคร

เคล็ดลับวิธีการเลือกการทำประกันกลุ่ม หรือ ประกันภัยสวัสดิการพนักงานนั้น  หากทางบริษัทมีงบประมาณควรเลือกแผนประกันที่ดีควรครอบคลุมทั้งสุขภาพ ไปจนถึงเรื่องอุบัติเหตุ ทันตกรรม ประกันภัยการเดินทางสำหรับธุรกิจ  ไปปฏิบัติงาน ประชุม หรือดูงานในนามบริษัท ประกันภัยสำหรับผู้บริหารต่างชาติ การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และยังอาจเพิ่มเติมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย หรือหากงบประมาณไม่มากพอ อาจจะให้ทางพนักงานออกเงินส่วนหนึ่งก็ได้ เช่น แผนประกันภัยกลุ่มสุขภาพแบบวงเงินเพิ่ม  หรือแผนประกันภัยโรคอันตรายร้ายแรง โดยการเลือกนั้นเราจำเป็นต้องเลือกให้เข้ากับขนาดของธุรกิจ พร้อมผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือทั่วโลก และต้องลดความเสี่ยง เงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือขัดแย้งกันในแต่ละกรมธรรม์ย่อยลงได้ เพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด

สำหรับประกันภัยสวัสดิการพนักงานนั้น ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับพนักงานเท่านั้น การทำประกันภัยกลุ่มมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเช่นกัน คือ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม มาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ลงบัญชีเป็นสวัสดิการของพนักงาน เพื่อลดภาษีขององค์กรได้, ประกันภัยกลุ่มมีค่าเบี้ยต่ำเพราะซื้อสำหรับทีละหลายๆคน, สามารถกำหนดงบประมาณแต่ละปีได้อย่างแน่นอน, พนักงานจะรู้สึกดีต่อองค์กร รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรอีกด้วย

ปัจจุบันสวัสดิการพนักงานเป็นอีกเรื่องที่สำคัญในการพิจารณาสำหรับผู้ที่มาสมัครงานกับบริษัท ทางบริษัทจึงควรทำประกันกลุ่ม หรือ ประกันสวัสดิภาพพนักงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับพนักงาน  โดยเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันจะต่างกัน ควรเปรียบเทียบของแต่ละที่เพื่อเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

:: เรียนรู้การประกันภัยกลุ่ม แบบง่ายๆ ::