ประกันภัยด้านไซเบอร์

ประกันภัยด้านไซเบอร์ คุ้มครองได้หลากหลายมาก เช่น โรงแรมแห่งหนึ่งเจอแฮกเกอร์ เจาะระบบแล้วขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าที่เข้าพัก ซึ่งจะไปสร้างความเสียหายได้ ทางโรงแรมต้องมีค่าใช้จ่ายตรวจสอบระบบเพื่อหาช่องโหว่ บางที่อาจต้องจ้างที่ปรึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงแรม และในกรณีที่โดนฟ้องก็จะมีค่าใช้จ่ายในชั้นศาล แต่หากทำประกันภัยไซเบอร์ก็สามารถเคลมประกันในทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไซเบอร์ได้

ทางบริษัทประกันวินาศภัยที่มีประกันภัยด้านไซเบอร์ ให้คำปรึกษาและบริการในธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจเคมีภัณฑ์, ธุรกิจสถาบันการเงิน, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจเกี่ยวกับสุขอนามัย, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจเพื่อความบันเทิง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, บริษัทกฎหมาย, ธุรกิจผู้ผลิตสินค้า, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี, ธุรกิจการให้บริการทางวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงจากการจู่โจมหรือคุกคามทางไซเบอร์ นั่นคือการประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ได้ทุกประเภทประกันภัย เช่น ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการประเภทต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการเงินซึ่งมีความเสี่ยงภัยในระดับสูง โดยจะคุ้มครองทั้งในส่วน ความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย (First Party) หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party) ซึ่งเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าสูญหาย หรือถูกโจรกรรมไป

กรมธรรม์ประกันภัยด้านไซเบอร์ จะคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดหรือไม่ต้องพิจารณาว่าไวรัสทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์  การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ความรับผิดทางสื่อ ข้อผิดพลาดหรือการละเลยในด้านเทคโนโลยี การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการสื่อสารหรือถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มากน้อยเพียงใด

ในปัจจุบันพบว่า มีบริษัทประกันวินาศภัยไทย 10 แห่ง ที่เข้ามาขออนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ โดยเพิ่มเติมจาก 5 บริษัทที่ได้รับอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ไปแล้ว คือ บมจ.ไทยประกันภัย, บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย), บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย, บมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

การบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่ทุกธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการที่ธุรกิจจะลงทุนในสิ่งใดแล้ว ผลที่ธุรกิจต้องการก็คือผลตอบแทนสูงสุด ความเสี่ยงระดับนโยบายของธุรกิจ กลยุทธ์หรือความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกลยุทธ์องค์กรได้ โดยแนวทางบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจะช่วยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับองค์กร

ประกันความเสี่ยงของธุรกิจ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่บริษัทคาดไว้ว่าจะเกิดขึ้น แต่ผลกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ตั้งแต่แรก ทำให้ต้องมีบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ ประกันความเสี่ยงภัยทางทรัพย์สิน สามารถใช้เครื่องมือทางการคำนวณ เพื่อช่วยในการวัดหาค่าความเสี่ยงได้ เช่น ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เริ่มพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน ว่าการทำธุรกิจในแต่ละวันนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ องค์กรยุคใหม่ครอบคลุมถึงการบูรณาการอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างองค์กร มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและผลได้ผลเสียของธุรกิจ การลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผู้บริหารควรต้องรู้ความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร แต่หน่วยงานหรือองค์กรจะมีการควบคุมภายในหรือไม่ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าและความสบายใจการทำงาน

บางองค์กรจึงต้องเลือกซื้อประกันธุรกิจ มาเพื่อครอบคลุม คุ้มครอง ธุรกิจ เพื่อความอุ่นใจ และสบายใจในการทำธุรกิจ ของเจ้าของธุรกิจ

ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปัจจุบันนี้การทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญ ธุรกิจองค์กรต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหาร นักลงทุน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหาร ที่เกี่ยวข้อง ต้องเผชิญกับกฎระเบียบข้อบังคับและการดำเนินคดีที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิด การมีกฎ ข้อบังคับที่เข้มงวดนั้นเป็นเรื่องที่ดี หรือบางทีการตัดสินใจจากคณะผู้บริหารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ทางธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท สามารถนำไปสู่การดำเนินคดีที่อาจทำให้คณะผู้บริหารเหล่านั้นต้องรับผิดส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกัน

ประกันกรรมการบริหาร

โดยทางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารนี้ จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมได้ถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้เอาประกันภัยอื่นๆ รวมถึงตัวบริษัทเอง อันเป็นผลมาจากการกระทำโดยมิชอบหรือโดยประมาทเลินเล่อจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คุ้มครองการเรียกร้องของบุคคลภายนอก ซึ่งได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยการทำละเมิดหรือความเสียหาย อาจจะเกิดมาก่อน ระยะเวลาเอาประกันภัย แต่เกิดขึ้น ณ วันที่ หรือ หลังวันที่ตกลงคุ้มครองย้อนหลัง ซึ่งหากมองในมุมของการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ อาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ก็คือ ความรับผิดทางอาชีพการบริหารจัดการเช่นกัน

การคุ้มครองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่ๆ คือ การคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และ การคุ้มครองเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทที่เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองในความเสียหายจากการบริหารงานผิดพลาด (Financial Loss) และ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี (Defense Cost) ผู้ทู้ที่มีสีทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ลูกค้า / คู่แข่งทางการค้า, พนักงานของบริษัท เหล่านั้น

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารย่อมมีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขความคุ้มครอง เช่นเดียวกับประกันภัยประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์นี้ได้ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าเสียหายจากการพิพากษาของศาล และค่าเสียหายอื่นๆ ทีเป็นส่วนเกินจากค่ารับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

ผู้เอาประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเคยเป็น เป็นอยู่ หรือจะเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับ เงินบำนาญ กองทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานบริษัท

รู้จักกับประกันภัยสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

หากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง แล้วต้องทำคนเดียวทุกเรื่อง เป็นการยากที่จะเติบโต เพราะต้องมีทั้งเงินทุน สินค้า และค่าดำเนินการ หากว่ามีพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว จะช่วยทำให้คุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หาบริษัทที่พร้อมออกแบบความคุ้มครองประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ในตลาดประเทศไทยมีบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจองค์กร ร้านค้าต่างๆ รวมถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร ประกันภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งรวมไปถึงประกันภัยสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และอีกหลากหลายประกันธุรกิจที่น่าสนใจ

โดยทางบริษัทประกันภัย จะสนับสนุนกับทางบริษัทหลายด้าน คือ แผนสนับสนุนงานขาย, แผนกลยุทธ์ทางการตลาด, งานบริการลูกค้า, การบริหารจัดการ, ผู้บริหารโครงการ, รวมถึง การวัดผลความสำเร็จของธุรกิจของคุณด้วย

แผนกลยุทธ์ทางการตลาด เรามีความเชื่อว่า แคมเปญการตลาดที่ดีมักเริ่มต้นจากแนวคิด กลยุทธ์ ที่ยอดเยี่ยมเสมอ ด้วยวิธีการสื่อสารถึงผลประโยชน์ของแผนประกันภัยไปยังฐานลูกค้า โดยที่ลูกค้าทุกรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงออกแบบวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับสารที่ตรงกับความต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม เป้าหมายและตัวชี้วัดในทุกๆ กิจกรรมทางการตลาดจะถูกกำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน เพื่อมั่นใจว่า แผนประกันภัยสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน

แผนสนับสนุนงานขาย ทางบริษัทประกันภัยจะให้คำปรึกษาทางด้านประกันภัยที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้าทุกราย เริ่มต้นจากการศึกษารายละเอียดในแต่ละธุรกิจ พร้อมรับฟังความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด และนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาไปวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมประมวลผล เพื่อแนะนำข้อมูลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อลูกค้าของคุณในระยะยาว

งานบริการลูกค้า และ บริหารจัดการ
หากต้องการหาบริษัทประกันภัยทั้งที ต้องหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยพร้อมให้บริการและคำปรึกษาทางด้านประกันภัยแก่ลูกค้าทุกราย ทุกสายที่โทรเข้ามาจะได้รับการบริการจากทีมงานมืออาชีพ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัญหา และสามารถแก้ปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งลดขั้นตอนการบริหารจัดการที่ยุ่งยาก รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงมีผู้บริหารโครงการ กำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับธุรกิจ

ด้านการวัดผลความสำเร็จ แม้การแข่งขันจากคู่แข่งในตลาดจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เรายังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใส รักษามาตรฐานการให้บริการ วิเคราะห์สภาพตลาด พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุ้มค่าและยังผลประโยชน์สูงสุด โดยที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงวิธีการวัดผลความสำเร็จในงานที่ทำตามที่คุณได้คาดหวังไว้ด้วย

เอาใจนักเดินทางกับประกันภัยการเดินทาง

สำหรับผู้ที่ชอบเดินทาง ประกันภัยการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญ เวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ แบบงบน้อย  งบเยอะ ไปคนเดียวหรือไปกับกลุ่มเพื่อน ยิ่งถ้านักท่องเที่ยวคนไหนชอบไปคนเดียว ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หรือเพิ่มประกันภัยการเดินทาง เข้าไปพร้อมกับการเที่ยวด้วย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์นั้น จะได้ไม่ต้องตกไปถึงผู้อื่น

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือเรียกย่อๆ ว่า TA) ในการซื้อประกันการเดินทางนั้น ไม่ได้คุ้มครองถึงเมื่อเราอยู่บนเครื่องบินเพียงแค่นั้น  เป็นแผนประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงแผนประกันภัยเพื่อสำหรับการขอวีซ่าโดยเฉพาะ แผนประกันภัยการเดินทางมีทั้งแบบการประกันเฉพาะช่วงเวลาเดินทาง หรือแบบรายปี

ประกันการเดินทางแผนประกันภัยการเดินทางนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีที่เสียชีวิตในต่างประเทศ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การล่าช้าของเที่ยวบิน  การจี้เครื่องบิน การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง  และรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบินและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

ทราบแล้วว่าประกันครอบคลุ่มเรื่องอะไรบ้าง ถ้าอยากจะทราบต่อ ถึงรายละเอียดของการสมัคร มาดูต่อกัน การสมัครประกันภัยการเดินทางนั้น จะแล้วแต่บริษัทประกันภัย ว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง โดยสิ่งที่จำเป็นหลักๆ  คือ ใบคำขอเอาประกัน, สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กสามารถใช้สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านแทนสำเนาบัตรประชาชนได้)

นอกเหนือจากเรื่องการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แล้วนั้น  ในการเดินทางไปต่างประเทศยังมีเรื่องที่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำไปด้วย ซึ่งอาจมีสูญหายบ้าง ถูกลักทรัพย์บ้าง ฯลฯ การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจึงคุ้มค่า เนื่องจากครอบคลุมกว่ามากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปสำหรับค่าเบี้ยประกันภัย นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หมดกังวลกับการเดินทางในทุกทริป

ทราบกันไปบ้างแล้วสำหรับสิ่งที่ประกันภัยการเดินทางคุ้มครอง แล้วสิ่งที่ไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?  รู้เอาไว้จะได้ระวังตัว  วันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ทราบกัน คือ ยกเลิกการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เช่น ยกเลิกเที่ยวบินเพียงเพราะสภาพอากาศย่ำแย่, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ, สภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว, เล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินสูง,ไม่ปฏิบัติตามตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้ประกันภัยการเดินทางของคุณไม่สูญเปล่า ก่อนซื้อประกันการเดินทางควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทประกันมีไว้ควบคู่ไปด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดเงื่อนไขความคุ้มครอง และได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่